AIZLŪGSIM:

Nāciet,pielūgsim un zemosimies, locīsim ceļus Tā Kunga, sava Rādītāja, priekšā! Psalms 95:6

Paturēsim aizlūgšanās:

- mūsu Baznīcas arhibīskapu, bīskapus, palīgbīskapus- viņu ģimenes;

- savu draudzes ganu - viņa ģimeni;

- draudzes priekšnieku,amatpersonas un draudžu locekļus;

- savas ģimenes locekļus, kā arī līdzcilvēkus;

- dievnamus,kuros rit celtniecības un atjaunošanas darbi;

- draudžu aktivitātes,jubilejas;

- virsvaldes biroja, nozaru un struktūrvienību darbiniekus - viņu ģimenes.

Draudzes dievkalpojuma Lielajā lūgšanā aicinājums aizlūgt:

- par Lutera Akadēmiju - pateicība Dievam par akreditācijas ekspertu labo novērtējumu "labi" un aizlūdzam par noslēguma lēmumu.

Nepagurstoši lūgsim Dieva žēlastību, veselības stiprinājumu:

- emeritētajai mācītājai Vairai Bitēnai;

- emeritētajam mācītājam Valdim Bercam;

emeritētajam mācītājam Romānam Skujam;

- evanģēlistei Valdai Grīnvaldei Šakurovai;

emeritētajam mācītājam Artim Burovam;

- prāvestam Aināram Jaunskalžem;

- grāmatvedei Ivetai Adītājai.

Lūgsim un sauksim:

Lai miers pasaulē - lai miers Ukrainā, Izraēlā, Palestīnā - Kungs Apžēlojies! Kristu Apžēlojies! Kungs Apžēlojies!

Rītdiena pieder Dievam, bet šodienu Dievs dāvā mums. Būsim nomodā viens par otru patiesā Kristus mīlestībā un sadraudzībā!

 

Lūgšana 14. jūnijā

Jēzu, Tu mīļais, svētais Pestītājs, Tu zini vārdu katram mums, mēs Tavā vārdā kristīti. Tavs Tēvs ir mūsu Tēvs, kas debesīs, kas katru radījis un redz katru un zina tā dzīves stāstu. Mēs Viņa priekšā pieminam tos tūkstošu tūkstošus, kuŗi necilvēciski tika izsūtīti, nomocīti un nošauti. Kad viņi tika aizvesti tālu, tālu no savām mājām Latvijā, ticam, Tu katram blakus devies. Tu spēj palīdzēt viņu ciešanās, jo Pats esi cietējs, kas tomēr nāves uzvarētājs un tādēļ mūžīgās dzīvības apliecinātājs!
Ticam, ka Tu biji klāt, kad no Tevis viņos ieplūda Tavs solītais miers. Tu biji klāt, ka viņi spēja citus stiprināt, jo nepalika necilvēki kā viņu ienaidnieki.
Mēs, Dievs Tēvs, mēs nespējam izprast kā māte var noskatīties, kā mirst viņas bērniņš, mēs nespējam izprast, kā tēvs var pārdzīvot to, ka nespēj ar visiem saviem spēkiem glābt savus vismīļākos. Bet mēs ticam, Tu zini kā viņus stiprināt. Tu neaizmirsti nevienu, arī tos, kuŗi tagad cieš Ukrainā. Kungs, apžēlojies! Neļauj vēsturei atkārtoties. Dāvini, ka Ukrainā uzvarētu miers un taisnība. Dod, ka visi izvestie bērni atgrieztos mājās, savās ģimenes. Esi klāt katrai tautai, kuŗā kāds cieš, raud un gaida, kaut kāds apžēlosies pār viņiem. Kungs, apžēlojies par viņiem!
Dievs, Svētais Gars, stiprini mūs, ka nesastingstam bailēs, nedz ļaujam nespējai darīt ko lielu, aizkavēt darīt ko varam! Tā lūdzam, Dievs Svētais Gars, parādi ceļu kā palīdzēt, dod gudrību. Kad dodamies ikdienā, neļauj aizmirst tos, kuŗus ne viens cits nepieminēs. Mūsu sirdīs lai iekalti visu to mocekļu vārdi, kuŗiem tie nav iekalti kapakmeņos.
Tēvs, Tu zini, cik daudzi vēl cieš un gaida. Dāvini savu gaismu un cerību tumsā ieslodzītajiem. Dāvini savu mieru un iedrošinājumu tiem, kuŗi ir bailēs, kam nerūp tālā nākotne, bet rītdiena. Dziedini dvēseles, svētī un pasargā tos, kuŗi sērās šodien piemin tos, kuŗi no viņiem tika atņemti un pazuda bez vēsts.
Dievs, mēs ticam, ka nav zudis tas, kas Tev uzticēts. Jēzu, mēs ticam, ka Tu katru vārdā sauci un ievedi mūžīgās dzīvības dārzos, kur katram vieta bija sagatavota. Tur, kur viņi dzīvo mūžīgā mierā un mīlestībā. Tikai mīlestībā.
Dievs, svētī Latviju, un dod, ka nekad, nekur neatkārtos tādas briesmas, necilvēcība un nežēlība kā reiz 14. jūnijā un dienās, gados pēc tam. Kungs, dzirdi, ko esam lūguši Tava Dēla, mūsu Pestītāja, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.


LŪGŠANA JĒZUM

Jēzu, Tu esi dzīve, kuru es gribu dzīvot;

Tu esi gaisma, kuru es gribu iededzināt sevī un citos;

Tu esi prieks, kurā es gribu dalīties;

Tu esi miers, ko gribu iegūt sev un citiem;

Tu esi man visā viss.

Kungs, dāvā man sevi, jo bez tevis es nespēju neko! Āmen!

LŪGŠANA PAR MIERU

Kungs, dari mani par miera nesēju, lai es spētu nest mīlestību tur, kur valda naids; lai es nestu piedošanu tur, kur sāpīgi dara pāri; lai es nestu saskaņu tur, kur nav saderības; lai es nestu patiesību tiem, kas maldās; lai es spētu nest cerību tiem, kas izmisumā; lai es spētu apgaismot tos, kas tumsā.

Kungs, palīdzi man, lai es ilgotos dāvāt citiem, bet nevis ņemt no tiem; lai es vēlētos ne tik daudz būt saprasts, kā citus saprast; ne tik daudz būt mīlēts, cik mīlēt citus; aizmirst sevi un iemantot Tevi; piedot citiem un iegūt piedošanu; nomirstot sev, piedzimt mūžīgajai dzīvei; spēt sevi nostādīt zemākā vietā un dzīvot tā, it kā katra diena man būtu pirmā un pēdējā.

/Sv.Francisks no Asīzes/

LŪGŠANA PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU

Kungs Jēzu Kristu, savu Pēdējo Vakariņu laikā Tu lūdzi no debesu Tēva, lai visi būtu kā viens.

Sūti savu Svēto Garu pār visiem, kas nes Tavu vārdu un cenšas Tev kalpot. Stiprini mūsu ticību uz Tevi un vadi mūs, lai mēs viens otru pazemībā mīlētu.

Dari, lai mēs, kas esam atdzimuši no vienas kristības, būtu vienoti arī ticībā un lai mums būtu viens Gans. Āmen.

LAULĀTO DRAUGU LŪGŠANA VIENAM PAR OTRU

Kungs Jēzu, dāvā man un manam laulātajam draugam/laulātajai draudzenei patiesu un saprotošu mīlestību vienam pret otru. Piepildi mūsu sirdis ar ticību un paļāvību. Dāvā mums žēlastību dzīvot vienam ar otru mierā un saskaņā. Liec mums vienmēr saudzīgi izturēties oret otra vājībām un gūt stiprinājumu no otra spēka.

Palīdzi mums piedot vienam otra kļūdas un dāvā pacietību, laipnību un dzīvesprieku. Dari, lai mēs vienmēr vēlētos vispirms rūpēties viens par otra labklājību, atstājot savas intereses otrā vietā. Dari, lai mīlestība, kas mūs saveda kopā, augtu un nostiprinātos ar katru gadu. Liec, lai mūsu abu mīlestība vienam pret otru arvien vairāk mūs tuvinātu Tev, lai tā spēj sasniegt pilnību.

LŪGŠANA PAR DVĒSELES IZDZIEDINĀŠANU

(Skaitāma vakarā pirms gulētiešanas)

Jēzu, sava Gara spēkā svētdari manu atmiņu, kamēr es miegā dusēšu. Izdziedini katru ievainojumu, kas man jebkad sagādāts. Izdziedini arī katru ievainojumu, kuru es pats esmu sagādājis citiem cilvēkiem. Izdziedini mūsu sabojātās attiecības visas manas dzīves laikā, pat ja es jau daudz ko būtu aizmirsis vai nemaz neapzinātos.

Kungs, bet ja tomēr man kaut kas būtu šai ziņā jāizdara arī pašam, ja man būtu jāaiziet pie kāda cilvēka, kurš manas rīcības dēļ vēl joprojām cieš, liec, lai es to sāktu apzināties.

Es vēlos piedot visiem pats un lūdzu arī Tavu piedošanu. Izņem, Kungs, no manas sirds jebkuru rūgtumu un piepildi šīs tukšās vietas ar savu mīlestību. Paldies, Tev, Jēzu! Āmen.

MĀTES TERĒZES LŪGŠANA

"Kungs, kad esmu izsalcis, sūti man kādu, ar ko dalīties pēdējā kumosā.

Kad esmu izslāpis, sūti man kādu, kam nepieciešams ūdens malks.

Kad man salst, ļauj man kādu sasildīt.

Kad esmu neapmierināts, dod man kādu, kurš jāmierina.

Kad mans krusts kļūst par smagu, liec man dalīties ar cita krustu.

Kad esmu nabags, vadi mani pie tā, kas ir lielākā trūkumā.

Kad man nav laika, sūti man kādu, kam palīdzēt tai brīdī.

Kad esmu pazemots, liec man kādu godāt.

Kad esmu zaudējis drosmi, sūti man kādu, kurš jāiedrošina.

Kad man nepieciešama sapratne no citu puses, dod man kādu, kam nepieciešama manējā.

Kad gribu sajust savas rūpes, sūti kādu, par ko jārūpējas man.

Kad domāju vienīgi par sevi, vērs manu uzmanību pret citiem."

DIEVS VISUVARENAIS, MĀCI MANI KLUSĒT – LAI KLAUSĪTOS TEVĪ!

Pestī mani no pasaules trokšņainības, lai neatsauktos uz lētām skaņām:

tukšiem vārdiem,

sīkām domām,

skaņiem saukļiem,

putekļainiem priekšlikumiem,

dzīves drupatām, lauskām, gruvešļiem.

Pildi mani ar savu dievišķo klusumu,

veldzē, stiprini un uzturi pie Sevis:

dzirdēt klusumā,

redzēt tumsā,

pasmaidīt sāpēs,

priecāties bēdās,

gavilēt izmisumā,

ticēt ikdienā!

Dievs Visužēlīgais, palīdzi man cerēt Tavas mūžīgās mīlestības spēkā!

Kristu Pestītāj, piedod – lai meklētu piedot,

glāsti – lai spētu glāstīt,

drošini – lai vēlētos smaidīt,

mierini – lai gribētu atbalstīt,

stiprini – lai varētu cerēt,

svētī – lai meklētu mīlēt,

pestī – lai paliktu pie Tevis!