Saziedotie līdzekļi baznīcas torņa atjaunošanai uz 31.05.2024 EUR 59446,42 un USD 1250 ( maijā EUR 55,00)

no tiem izlietoti:

Arhitekte Ligita Silkāne pēc autora līguma no 04.02.2014.

EUR 3221.18

Valsts kase (iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

EUR 523.82

A/S Ģeoserviss par ģeoloģisko izpēti ( 2 urbumi 12 m dziļumā)

pēc rēķiniem Nr. 50 no 25.03.2015 un Nr. 57 no 13.04.2015.

EUR 1122.88

SIA Building Construction Design (būvkonstruktora pakalpojumi) pēc rēķina Nr. 201512 no 19.05.2015. un līguma Nr. 2015/03-11 no
11.03.2015.

EUR 1548.80

Arhitekte Ligita Silkāne pēc autora līguma no 02.11.2015.

500.00

Valsts kase (iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

80.04

SIA VIA Future par darba organizācijas plāna izstrādi pēc rēķina nr./ 012.01-04-1

1086.58

SIA Sistema ( šeit arī ir īsais e, tā nav kļūda ) par ugunsdzēsības signalizācijas un zibensaizsardzības tehniskā projekta izstrādi pēc rēķina nr. 03/15PR

890.00

SIA Rēzeknes nams par tehniskā projekta ekspertīzi pēc rēķina nr. 241/15

605.00

AAS BTA Baltic Insurance company projekta apdrošināsana

50.00

Kopā projekta izstrādei izlietoti līdzekļi

9628.30

Bankas konta apkalpošanas izdevumi 2024. gada maijā - 7,00 EUR

Atlikumā: EUR 49804,12

                 USD 1250.-

Torņa tehniskais projekts pilnībā pabeigts. Tas 22.12.2015 ir akceptēts Gulbenes novada būvvaldē un esam saņēmuši būvatļauju tā celtniecībai.